Audyty i Certyfikacje

W dobie rosnącej kompleksowości procesów decyzyjnych oraz coraz silniejszych i wielorakich powiązań pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w łańcuch wartości (value chain) rośnie potrzeba szybkiej i obiektywnej oceny, na ile dana organizacja spełnia wymogi stawiane przez normy, szczególnie przez międzynarodowe normy rodziny ISO. Odpowiedzią na taką potrzebę jest wydany przez upoważnioną do tego i powszechnie uznaną organizację certyfikat poświadczający wymagane lub oczekiwane kwalifikacje lub – najogólniej ujmując – zgodność z ustalonymi wymaganiami. Uzyskanie certyfikatu pozwala zademonstrować zaangażowanie organizacji na rzecz stosowania na rzecz stosowania najlepszych praktyk i sprawdzonych standardów. Dla ambitnej organizacji jest to wprost niezbędne.

Potrzeba certyfikacji dotyczy nie tylko firm, które walczą o pozycję na rynku produktów i usług o uznanie klientów, lecz także instytucji publicznych, zabiegających o akceptację opinii publicznej, mediów oraz organów założycielskich. Certyfikacja to znak, że organizacja spełnia najwyższe standardy w branży, a w swych działaniach troszczy się o jakość swoich produktów i usług. Tym należy tłumaczyć fakt, iż certyfikacja zgodności z wymaganiami międzynarodowych norm jest wpisywana przez kadrę menadżerską na listę celów strategicznych warunkujących uzyskanie pożądanej pozycji w branży i umocnienie prestiżu.

Wśród międzynarodowych norm, regulujących procesy Asset Management należy wymienić następujące rodziny norm:

  • ISO 9000 Systemy zarządzania jakością
  • ISO 55000 Asset Management
  • ISO 19650 Information Management
  • ISO 31000 Zarządzanie Ryzykiem

Powiązania między pierwszymi trzema grupami norm są zilustrowane poniżej:

 

Implementacja normy Asset Management w organizacji zgodnie z normą ISO 55001 przynosi wymierne korzyści mierzone efektami ekonomicznymi, jakościowymi, prowadzi do poprawy kultury pracy, optymalizacji procesów oraz zdyscyplinowanego myślenia i zarządzaniu infrastrukturą. Stanowi ona podstawę do krytycznego przeglądu istniejących procedur, metod i technik w celu oceny, na ile przyczyniają się one do realizacji celów organizacji.

W procesie implementacji normy Asset Management bardzo istotna jest instytucja audytu. Audyt, zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny, pozwala na dokonanie oceny zgodności wdrożonych procesów z wymaganiami normy. Finalnym audytem jest audyt certyfikacyjny, przeprowadzony przez akredytowanego audytora zewnętrznego, stanowiący warunek uzyskania przez organizację pożądanego certyfikatu.

Doświadczeni konsultanci INFRAMY pomagają w przygotowaniu audytów wewnętrznych oraz przeprowadzają audyty zewnętrzne. Istotną rola konsultantów INFRAMY jest przygotowanie organizacji do audytu certyfikacyjnego oraz wspieranie organizacji podczas całego cyklu certyfikacyjnego. Na podstawie porozumienia pomiędzy HELLER Ingenieurgesellschaft mbH i TÜV Hessen, konsultanci INFRAMY angażowani są jako zewnętrzni doradcy podczas audytów certyfikacyjnych. Wymiana informacji i doświadczenia zdobyte podczas audytów certyfikujących gwarantują organizacji optymalny poziom przygotowania do audytu certyfikacyjnego.

Całościowe wsparcie organizacji oraz zaangażowanie kluczowych pracowników w proces wdrażania normy Asset Management jest niezbędne do osiągniecia końcowego sukcesu, jakim jest zdobycie certyfikatu. Aby wspierać ten proces, konsultanci INFRAMY prowadzą szkolenia i warsztaty dotyczące implementacji normy Asset Management zgodnie z ISO 55000 oraz BIM (Building Information Modelling) zgodnie z ISO 19650. Uczestnicy tych szkoleń otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo wydawane przez TÜV Hessen i INFRAMA.

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami!