Paweł Tutka

Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie, i on to robi

Paweł Tutka (urodzony w 1990 roku) jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia na specjalizacji Teoria Konstrukcji, na której nacisk kładziony jest na mechanikę ośrodków ciągłych, w kontekście zastosowań w inżynierii lądowej.  Od 2015 roku jest asystentem naukowo-dydaktycznym zatrudnionym w Instytucie Dróg i Mostów WIL. Naukowo zajmuje się szeroko pojętą mechaniką nawierzchni drogowej, w tym projektowaniem konstrukcji nawierzchni drogowej. W ramach obowiązków dydaktycznych prowadzi zajęcia z matematyki oraz  mechaniki teoretycznej.

Paweł Tutka współpracuje z firmą Heller Consult od 2015 roku. W czasie pracy zaangażowany był w szereg projektów obejmujących pełne spektrum zagadnień związanych z wykorzystaniem danych drogowych. Zajmował się przetwarzaniem danych drogowych, analizą rezultatów oraz wyciąganiem praktycznych wniosków dotyczących przedstawionych zagadnień. Paweł współpracował m. in. w projektach związanych z analizą danych o ruchu drogowym w tym danych o natężeniu i prędkościach pojazdów,  analizą bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz diagnostyką stanu nawierzchni.

W swojej pracy doświadczenia związane z modelowaniem numerycznym zjawisk fizycznych oraz umiejętności ze statystyki matematycznej łączy z wiedzą dotyczącą inżynierii lądowej. Uważa, że racjonalny proces decyzyjny musi być wsparty przez zdefiniowanie i obliczenie wskaźników opisujących problem, które zawsze muszą opierać się na mierzalnych danych.

Prywatnie mąż i młody ojciec. Miłośnik historii, ekonomii oraz piłki nożnej. Najchętniej czyta literaturę faktu, literaturę popularnonaukową oraz fantastykę. Wolne chwile spędza na dyskusjach z pięciomiesięcznym synkiem.

 • Tutka Paweł, Nagórski Roman, Złotowska Magdalena: O metodzie półodwrotnych obliczeń modułów sztywności warstw nawierzchni drogowych podatnych na podstawie ugięć, w: Badania naukowe w Instytucie Dróg i Mostów – Monografia jubileuszowa / Olszewski Piotr (red.), 2019, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-8156-018-4, ss. 123-138, 20 punktów
 • Tutka Paweł, Brzeziński Karol, Opara K., Zieliński J: Badania stanu nawierzchni drogowej, komfortu jazdy i bezpieczeństwa ruchu przy wykorzystaniu hulajnogi o napędzie elektrycznym, w: Magazyn Autostrady, ELAMED E. i R. Cholewa Spółka Jawna, nr 11/12, 2019, ss. 61-66, 5 punktów
 • Złotowska Magdalena, Nagórski Roman, Radziszewski Piotr, Sarnowski Michał, Tutka Paweł: Flexible pavement rehabilitation with continuously reinforced concrete slab with HFRP bars – mechanistic analysis, w: MATEC Web of Conferences, E D P Sciences, vol. 262, 2019, ss. 1-5, DOI:10.1051/matecconf/201926205019, 5 punktów
 • Radzikowski Tomasz, Zieliński J, Tutka Paweł, Skakuj Marek: THE STATE OF THE ROAD AS AN IMPORTANT FACTOR IN TRAFFIC SAFETY, , 1-19 s., 2019, 26th World Road Congress 2019, referat wygłoszony
 • Tutka Paweł, Złotowska Magdalena: Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni betonowych KR7 przy założeniu zwiększonego obciążenia ruchem, w: Wybrane zagadnienia współczesnej inżynierii lądowej / Gilewski Wojciech Jerzy (red.), Monografia Wydziału Inżynierii Ladowej, 2018, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 83-7814-868-5, ss. 185-196, 20 punktów
 • Złotowska Magdalena, Nagórski Roman, Radziszewski Piotr, Sarnowski Michał, Tutka Paweł: Wzmocnienie nawierzchni podatnej płytą betonową ze zbrojeniem ciągłym prętami HFRP. Analiza mechanistyczna, w: 64. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB / Miszewska-Urbańska Emilia [i in.] (red.), 2018, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ISBN 978-83-909811-6-1, ss. 131-132
 • Tutka Paweł, Nagórski Roman, Radziszewski Piotr, Sarnowski Michał, Złotowska Magdalena: Durability of concrete pavement strengthened with asphalt layer with FRP fibres, w: Archives of Civil Engineering, Polska Akademia Nauk – Instytut Podstawowych Problemow Techniki, vol. 64, nr 3, 2018, ss. 81-97, DOI:10.2478/ace-2018-0031, 15 punktów
 • Brzeziński Karol, Tutka Paweł, Maślakowski Maciej: Wybrane zagadnienia walidacji metod rozpoznania podłoża gruntowego, w: 21st International Conference Computer Systems Aided Science, Industry and Transport – TRANSCOMP 2017 : conference proceedings / Łukasik Zbigniew (red.), 2017, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ISBN 978-83-7351-837-7, ss. 59-59, 20 punktów
 • Brzeziński Karol, Tutka Paweł, Maślakowski Maciej: Zagadnienia walidacji metod rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie – wzory korelacyjne, w: 6. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Gelogii Inżynierskiej w Polsce. Książka abstraktów, 2017, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7863-771-4, ss. 67-67
 • Brzeziński Karol, Adamczewski Grzegorz, Tutka Paweł: The influence of cyclic loading on the static strength of cement-bound sand – qualitative analysis, w: Drogi i Mosty, vol. 16, nr 1, 2017, ss. 37-46, DOI:10.7409/rabdim.017.003, 11 punktów
 • Brzeziński Karol, Tutka Paweł, Maślakowski Maciej: Wybrane zagadnienia walidacji metod rozpoznania podłoża gruntowego, w: TTS Technika Transportu Szynowego, EMI-PRESS, nr 12, 2017, ss. 1-5, 5 punktów
 • Nagórski Roman, Tutka Paweł, Złotowska Magdalena: Defining the domain and boundary conditions for finite element model of flexible road pavement, w: Drogi i Mosty, vol. 16, nr 4, 2017, ss. 271-283, DOI:10.7409/rabdim.017.017, 11 punktów
 • Tutka Paweł, Nagórski Roman: Analiza dynamiczna nawierzchni drogowej podatnej pod obciążeniem impulsowym, w: Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, Instytut Naukowo-Wydawniczy “Spatium” , nr 12, 2017, ss. 1367-1370, 7 punktów
 • Tutka Paweł, Nagórski Roman: Wpływ nierówności podłużnych nawierzchni na trwałość nawierzchni drogowej podatnej , w: Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, Instytut Naukowo-Wydawniczy “Spatium” , vol. 18, nr 12, 2017, 1371-1374 CD, 7 punktów
 • Tutka Paweł, Nagórski Roman: Dynamika nawierzchni drogowej podatnej o skokowo zmiennej sztywności warstw asfaltowych – analiza numeryczna zagadnienia, w: Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, Instytut Naukowo-Wydawniczy “Spatium” , nr 12, 2016, ss. 1395-1399, 7 punktów
 • Tutka Paweł, Nagórski Roman: Walidacja modeli numerycznych nawierzchni drogowej podatnej z użyciem elementów nieskończonych, w: Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, Instytut Naukowo-Wydawniczy “Spatium” , nr 12, 2016, ss. 1400-1409, 7 punktów
 • Tutka Paweł, Nagórski Roman: Wybrane zagadnienia dynamiki nawierzchni drogowej podatnej. Zastosowanie MES przy wykorzystaniu programu ABAQUS, w: TTS Technika Transportu Szynowego, EMI-PRESS, vol. 19, nr 12, 2015, 1588-1594CD, 5 punktów
 • Gilewski Wojciech Jerzy, Fedor Krzysztof, Kakarenko Grzegorz, Maciąg Michał, Migacz Bartłomiej, Spodzieja Szymon, Szyszko Marcin, Tutka Paweł: OCENA POPRAWNOŚCI PŁYTOWYCH ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH O WZBOGACONYCH POLACH ODKSZTAŁCEŃ, w: Theoretical foundations of civil engineering. Polish-Ukrainian transactions / Szcześniak Wacław Edward, Ataman Magdalena (red.), vol. 22, 2014, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-343-7, ss. 33-42
 • Tutka Paweł, Kwaśniewski Lesław: Determination of complete equilibrium paths for an unsymmetrical two degrees of freedom mechanical system, w: Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów , Instytut Logistyki i Magazynowania, nr 6, 2014, 10745-10756,CD
 • Sitek Marta, Adamczewski Grzegorz, Migacz B., Tutka Paweł, Natorff M., Szyszko M.: Numerical Simulations of a Wedge Splitting Test for High-Strength Concrete, w: Procedia Engineering, Elsevier BV, vol. 91, 2014, ss. 99-104, DOI:10.1016/j.proeng.2014.12.021, 15 punktów
 • Mechanika nawierzchni drogowej
 • Projektowanie konstrukcji nawierzchni drogowej
 • Mechanika ośrodków ciągłych
 • Diagnostyka stanu nawierzchni
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Analiza danych o ruchu drogowym
 • Modelowanie numeryczne
 • Analiza danych
 • Statystyka matematyczna