Wojciech Pieńkowski

„Nie trać nigdy cierpliwości – to ostatni klucz, który otwiera drzwi.” Antoine de Saint-Exupéry

Wojciech Pieńkowski urodził się w Warszawie, od zawsze związany jest z warszawską dzielnicą Żoliborz.

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Posiada tytuł magistra inżyniera. Ukończył studia podyplomowe w ramach Studium Inżynierii Ruchu.

Ma duże doświadczenie w dziedzinie rozwiązywania problemów parkowania i “uspakajania ruchu” w miastach oraz w dziedzinie zarządzania i eksploatacji dróg. Brał udział w organizowaniu lub sam bezpośrednio kierował pracami projektowymi oraz nadzorował ostateczną realizację wielu tematów.

Jest organizatorem lub współorganizatorem szeregu szkoleń w zakresie problematyki zarządzania drogami oraz wspomagania administracji drogowej w procesach decyzyjnych, zarówno na szczeblu krajowym jak i samorządowym.

Posiada wieloletnią praktykę w organizowaniu i nadzorowaniu prac zespołów ludzi. Współuczestniczy w organizacji i prowadzi zajęcia na uczelniach technicznych, zarówno w zakresie problematyki nowoczesnych systemów zarządzania drogami, jak i utrzymania dróg oraz wspierania tych dziedzin przy zastosowaniu technik informatycznych i Internetu. Posiada m.in. tytuł Inżyniera Europejskiego, nadawany przez Europejską Federację FEANI oraz 1-wszy stopień Specjalizacji Zawodowej Inżyniera w dziedzinie transportu (kierunek specjalizacji: inżynieria ruchu miejskiego) i uprawnienia budowlane (od 1986 roku).

W latach 1979-1994 pracował w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego STOLICA w Warszawie przy projektowaniu dróg, ulic i układów komunikacyjnych, początkowo jako asystent i starszy asystent, a potem już jako projektant. Swoją aktywność w tej jednostce zakończył w 1994 roku jako kierownik wielobranżowej pracowni drogowo – mostowej. Od marca 1994 roku do chwili obecnej jest Prezesem Zarządu Biura Badawczo-Projektowego Budownictwa Komunikacyjnego TRANSCOMP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, firmy specjalizującej się we wspomaganiu jednostek administracji drogowej różnego szczebla w zarządzaniu siecią drogową i w optymalizowaniu wykorzystywania posiadanych przez te jednostki zasobów danych.

Żonaty szczęśliwie od ponad 40 lat, posiada dwie wspaniałe córki i czwórkę niepowtarzalnych wnucząt.

Zainteresowania – dobra muzyka, turystyka górska i kontakt z niezakłóconą cywilizacyjnie przyrodą.

  • Jest autorem lub współautorem ponad 30 opracowań specjalistycznych i publikacji zamieszczonych w takich wydawnictwach jak Wydawnictwa IBDiM, “Drogownictwo”, „Polskie Drogi”, „Autostrady”, „Drogi Gminne i Powiatowe” oraz “Transport Miejski”. Jest współautorem książki „Ewidencja dróg. Zakładanie i prowadzenie według nowych przepisów.” (Warszawa, 2000 r.).
  • Był współorganizatorem i prelegentem na wielu seminariach naukowo-technicznych, okresowo prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach zaocznych na wyższych uczelniach technicznych (Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Politechnika Rzeszowska), związane z problematyką zarządzania drogami.
  • Prowadził ćwiczenia w zakresie projektowania dróg i ulic oraz w zakresie inżynierii ruchu na studiach dziennych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, jest promotorem prac dyplomowych, związanych z drogownictwem. Prowadzi i współorganizuje szkolenia dla pracowników administracji drogowych różnego szczebla.
  • Systemy referencyjne w zarządzaniu drogami
  • Ewidencja dróg
  • Przeglądy okresowe dróg w ujęciu wynikającym z ustawy Prawo budowlane
  • „Uspokojenie ruchu” jako jedna z form kształtowania miejskich układów komunikacyjnych w strefach zabudowy mieszkaniowej