seminarium zamkowe 

Seminarium Zamkowe

Grupa HELLER inwestuje znaczną część swoich środków finansowych w prace badawczo-rozwojowe oraz w konkretne produkty innowacyjne. Realizacja takich projektów jest siłą rzeczy związana ze znacznym ryzykiem. Do natury projektów innowacyjnych należy bowiem zawsze niepewność, czy stworzony produkt lub usługa znajdą akceptację na rynku i czy będą one zbieżne z oczekiwaniami klientów.

Decyzje co do wielkości budżetu przeznaczanego rokrocznie na prace badawczo-rozwojowe oraz co do kierunków inwestowania w projekty innowacyjne są podejmowane podczas debat, w które są zaangażowani wszyscy pracownicy firmy. Dyskutowane są zarówno konkretne rozwiązania techniczne, analizowane efekty pożądanej synergii pomiędzy poszczególnymi projektami oraz analizowane szanse sukcesu rynkowego. W efekcie powstaje „Program Innowacji Technicznej”, dokumentujący strategię Grupy w odniesieniu do inwestowania własnych funduszy w innowacyjne rozwiązania i systemy.

Już od wielu lat firma HELLER praktykuje zapraszanie do udziału w tych wewnętrznych naradach wybranych przedstawicieli zarządców infrastruktury drogowej, którzy są w stanie ocenić rynkowe szanse planowanych działań innowacyjnych. Ich opinie są bardzo cenne, gdyż są one często bardziej obiektywne niż wyobrażenia twórców konkretnych rozwiązań, nierzadko skoncentrowanych na aspektach technicznych. Z drugiej strony dla przedstawicieli potencjalnych klientów jest nie bez znaczenia możliwość oceny, na ile ich oczekiwania są możliwe do realizacji i jakie są powody nierozwiązanych dotychczas problemów. Wszyscy mają naturalnie świadomość faktu, iż wyobrażenie klientów i formułowane przez nich potrzeby ulegają ewolucji także w wyniku pojawiania się nowych rozwiązań i innowacji rynkowych. Fakt ten dobrze ilustruje przypisywane pionierowi motoryzacji amerykańskiej, Henry Fordowi stwierdzenie: „jeśli miałbym pytać klientów, czego najbardziej oczekują to usłyszałbym, że szybsze konie”.

Warunkiem powodzenia takiej wymiany informacji z klientami i debaty na temat przyszłościowych rozwiązań jest nieograniczone, obustronne zaufanie i szczerość dyskusji. Nie jest to w żadnym wypadku okazja do akwizycji jakichkolwiek produktów, lecz obiektywna dyskusja możliwości technicznych i finansowych realizacji określonych zadań, które w przyszłości mogą zaowocować konkretnym produktem rynkowym. Bez świadomości takiego właśnie podejścia do prowadzonych dyskusji jej podstawowy cel, jakim jest wypracowanie wiarygodnego Programu Innowacji Technicznej nie mógłby zostać osiągnięty. Dotychczasowe rezultaty potwierdzają jednak jednoznacznie, że wspólnie z wybranymi przedstawicielami administracji drogowej udało się wypracować dobrą i korzystną dla wszystkich formułę takich spotkań.

W ostatnim czasie te tradycyjne techniczne narady zmieniły nieco formę. Coroczne debaty na temat kierunków inwestowania w innowacje zostały rozbite na 2-3 seminaria poświęcone konkretnym fachowym dyscyplinom. Daje to możliwość powiązania dyskusji na temat szans określonych rozwiązań technicznych z możliwością poszerzenia, a przede wszystkim uporządkowania wiedzy na konkretny temat. Dotyczy to szczególnie nowych dyscyplin lub nowych sposobów rozwiązywania tradycyjnych zadań.

W seminariach takich uczestniczy cała kadra techniczna firmy HELLER Ingenieurgesellschaft oraz wybrani pracownicy HELLER Consult z Warszawy, jak również z reguły jeden lub dwóch przedstawicieli administracji drogowej. W miarę możliwości zapraszany jest ponadto ekspert z danej dziedziny spoza Grupy HELLER, który niezależnie od swojej prezentacji ma możliwość wypowiedzenia się na temat szans powodzenia inwestycji w określone rozwiązania innowacyjne.

Jako miejsce takich seminariów wybrano stylową bibliotekę Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich, mającą swoją siedzibę w historycznym zamku rezydencyjnym w Darmstadt. Stąd i potoczna nazwa tego nowego wydania tradycyjnych spotkań: „Seminaria Zamkowe”.

https://de.wikipedia.org/wiki/Residenzschloss_Darmstadt

„Seminaria Zamkowe” zostały zainaugurowane 28.06.2018 r. spotkaniem poświęconym perspektywom stosowania technik BIM (Building Information Modeling) w drogownictwie. Przedstawicielem potencjalnego „klienta” był Roland Degelmann, pełniący funkcję kierownika projektu “Digital Transformation” w bawarskim Ministerstwie Budownictwa i Transportu. Pan Roland Degelmann jest od ponad 15 lat odpowiedzialny w Bawarii za implementację systemów informatycznych dla drogownictwa oraz za systemy planowania inwestycji drogowych i remontów. Na zlecenie kierowanych przez niego jednostek firma HELLER Ingenieurgesellschaft zrealizowała w przeszłości szereg innowacyjnych systemów dla celów optymalizacji procesów menedżerskich w bawarskiej administracji drogowej. Systemy te i metody były w kolejnych latach implementowane także w innych krajach związkowych Niemiec oraz w wielu innych państwach europejskich.

Roland Degelmann podczas prezentacji

Jako eksperta ds. BIM udało się pozyskać profesora Marka Salamaka z Politechniki Śląskiej. Profesor Salamak przedstawił najistotniejsze założenia dyscypliny, jaką jest BIM oraz wziął udział w dyskusji na temat strategicznego kierunku, jaki Grupa HELLER powinna obrać w celu wniesienia konstruktywnego wkładu w rozwój BIM w Niemczech oraz w Polsce.

Tematem jednego z kolejnych „Seminariów Zamkowych” były innowacyjne metody planowania remontów. Grupa HELLER jest autorem szeregu systemów wspomagających zarządców dróg w zakresie szeroko rozumianego Asset Management, w tym także systemów optymalizacji budżetów oraz programów utrzymaniowych. Dyskusja koncentrowała się na znalezieniu odpowiedzi na pytanie: czy należy oczekiwać, że w najbliższych latach wypracowane zostaną w skali europejskiej jednolite lub przynajmniej harmonizujące ze sobą metody planowania utrzymania dróg? W dyskusji na ten temat, jakże istotny dla Grupy HELLER w procesie planowania wieloletniego planu rozwoju narzędzi planistycznych, wzięli udział: pani Birgit Kressirer z bawarskiego Ministerstwa Budownictwa i Transportu oraz Mario Krmek z wydziału Asset Management austriackiej spółki ds. autostrad i dróg ekspresowych (ASFINAG).

Seminaria Zamkowe” są także wykorzystywane przez Grupę HELLER do całodniowych wewnętrznych szkoleń dotyczące „narzędzi” i „platform” technicznych i stanowią tym samym istotny element tych działań akademii INFRAMA, które są skierowane na edukację wewnętrzną kadr inżynierskich i informatycznych.

Profesor Marek Salamak podczas prezentacji