Małe forum

Pomysł zorganizowania platformy wymiany doświadczeń pomiędzy zarządcami dróg, konfrontowanymi z koniecznością wyboru konkretnych metod, technik i narzędzi w zakresie diagnostyki dróg i planowania remontów został po raz pierwszy zrealizowany przez HELLER Ingenieurgesellschaft w roku 2007 w Darmstadt. Autorzy tej idei dostrzegli dużą rezerwę wielu zarządców wobec informacji przekazywanych podczas większości konferencji i seminariów. Dominują tam bowiem przekazy o sukcesach zastosowanych technik oraz prezentacje innowacyjnych metod, które to metody dopiero w przyszłości mogą zostać poddane weryfikacji i ocenie, na ile spełniły one pokładane w nich oczekiwania.

Tymczasem dla zarządców infrastruktury drogowej szczególną wartość ma możliwość wymiany własnych doświadczeń w odniesieniu do konkretnych, stosowanych w praktyce rozwiązań z doświadczeniami kolegów, konfrontowanych z podobnymi jak oni wyzwaniami. Wymiana takich doświadczeń, nie tylko tych dobrych, lecz szczególnie tych złych, jest nie do przecenienia. Konferencje i seminaria są jednak rzadko kiedy odpowiednim miejscem dla takiej szczerej wymiany doświadczeń, w tym dla informowania audytorium o decyzjach, które nie zawsze przyniosły oczekiwane rezultaty.

Aby taka szczera, zaufana wymiana doświadczeń mogła mieć miejsce ważne jest aby większość uczestników znała się osobiście i była konfrontowana z podobnymi wyzwaniami. Rolą organizatora jest zatem odpowiedni dobór uczestników oraz konkretnych tematów. Natomiast już podczas samego spotkania jego rola ogranicza się do kwestii logistycznych oraz do moderowania dyskusji. Konieczna jest przy tym wysoka wiedza merytoryczna organizatora takiej platformy wymiany doświadczeń w dyskutowanym temacie oraz duży stopień zaufania do niego ze strony wszystkich uczestników spotkania.

Gdy na jesieni 2007 roku firma HELLER Ingenieurgesellschaft zorganizowała pierwszą taką wymianę doświadczeń na temat diagnostyki stanu na drogach niemieckich krajów związkowych (odpowiednik polskich dróg wojewódzkich), nikt z obecnych tam przedstawicieli wszystkich Landów nie domyślał się, że będzie uczestnikiem historycznego wydarzenia. Zainaugurowało ono bowiem bezprecedensową serię spotkań, które są kontynuowane każdego roku do dziś. I jakkolwiek to pierwsze, kameralne spotkanie kilkunastu zarządców przerodziło się stopniowo w międzynarodową konferencję, pozostało ono wierne podstawowemu celowi, a mianowicie stworzeniu forum wymiany doświadczeń pomiędzy zarządcami infrastruktury drogowej na temat diagnostyki i utrzymania dróg.

Na uwagę zasługuje fakt, iż już od tego forum wymiany doświadczeń, biorą udział drogowcy także z Polski. Dyrektor ZDW w Katowicach Zbigniew Tabor, był uczestnikiem prawie wszystkich spotkań, ale także zarządcy innych województw, pracownicy GDDKiA a także polskich uczelni i instytutów naukowych brali w nich czynny udział. Ich prezentacje i udział w dyskusji przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności tego forum.

Gdy podczas 9-go forum, we wrześniu 2016 roku, polscy uczestnicy ubolewali nad brakiem porównywalnej inicjatywy w Polsce, organizatorzy podjęli decyzję o próbie wypełnienia tej luki. Z uwagi na to, że kwestia nowoczesnej diagnostyki dróg ma fundamentalne znaczenie dla racjonalnego planowania remontów i odczuwalny jest w Polsce brak jednolitych standardów diagnostyki dróg wojewódzkich zdecydowano, że kwestia ta będzie tematem przewodnim pierwszego, polskiego forum wymiany doświadczeń. INFRAMA nie miała wątpliwości, że to pierwsze polskie Forum musi mieć charakter znacznie bardziej kameralny niż jego niemiecki „pierwowzór” i będzie ograniczone do przedstawicieli jedynie kilku województw. Takie „Małe Forum” wydawało się być najodpowiedniejszą formą dla realizacji postawionego celu, a mianowicie zainicjowania prac nad adaptacją wytycznych DSN (Diagnostyka Stanu Nawierzchni) dla dróg wojewódzkich.

W pierwszym „Małym Forum”, w dniu 22 listopada 2016 roku, wzięli udział dyrektorzy ZDW z województw śląskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego, pomorskiego, zachodnio-pomorskiego i podlaskiego. Postawiony cel, jakim była ocena dotychczasowych doświadczeń, analiza potrzeb oraz określenie planu działań przy opracowaniu wytycznych diagnostycznych dla dróg wojewódzkich został zrealizowany, a tym samym „Małe Forum” należy uznać za sukces. I jakkolwiek droga do finalnego opracowania i zatwierdzenia wytycznych zajęła prawie 2 lata, to czas ten wypełniło między innymi 6 kolejnych spotkań pomiędzy przedstawicielami zaangażowanymi w opracowanie wytycznych pracowników Zarządów Dróg Wojewódzkich, które to spotkania same w sobie stanowiły kontynuację i wypełnienie idei „Małego Forum”.

Natomiast wydarzenie, jakie towarzyszyło prezentacji wyników prac, tzn. Wytycznych Diagnostyki Stanu Nawierzchni Dróg Wojewódzkich (WDSN), w dniu 2-3 kwietnia 2019 r. w Zegrzu pod Warszawą, które zgromadziło przedstawicieli prawie wszystkich województw a także Ministerstwa Infrastruktury, z uwagi na znacznie większą skalę i liczbę uczestników trudno już byłoby określić jako kolejne wydanie „małego” Forum”.